سه شنبه 17 تیر سال 1399 مصادف با 7 / 7 / 2020

وکلایی که دارای استفتاء از مراجع عظام تقلید میباشند.

همکاران محترمی که جهت پاسخگویی به مسائل وشبهات حقوقی اقدام به استفتاء از مراجع عظام تقلید نموده وجوابیه آن رادریافت نموده اند به منظور بهره برداری همه همکاران از این استفتائات نتایج حاصله را به این مرکز ارسال ویا ازطریق  ایمیل مرکزبه آدرس mom_qazvin@yahoo.com   اقدام  نمایند.

 

 

تاریخ درج : 1392/09/07 ساعت درج : 09:50 نویسنده :