سه شنبه 17 تیر سال 1399 مصادف با 7 / 7 / 2020

اعضای چهارمین دوره هیئت مدیره مرکز وکلاء قوه قضائیه استان قزوین

رئيس هيئت مديره

نائب رئيس هيئت مديره

امور مالي

عضو اصلي

عضو اصلي

منشي هيئت مديره

عضو اصلي

بازرس هيئت مديره

بازرس هيئت مديره