سه شنبه 17 تیر سال 1399 مصادف با 7 / 7 / 2020

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی وتدوین قوانین

سؤال در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض و مدعی است حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و براساس تقاضای وی موضوع به

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین

سؤال در صورتی که میزان جزای نقدی مورد حکم بیش از مبلغ مورد استهلاک به وسیله بازداشت محکومٌ‌‌علیه تا میزان مندرج در قانون مدت سه سال باشد و محکومٌ‌علیه بعد از تحمل مدت مذکور از زندان آزاد گردد