سه شنبه 17 تیر سال 1399 مصادف با 7 / 7 / 2020
مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا استان قزوین

آزمون اختبار از کارآموزان در مرکز امورمشاوران

برگزاری اختبار علمی وحقوقی کارآموزان با حضور جناب آقای عطااله نوری دوشنبه مورخ 92/11/28 راس ساعت 8صبح آغازگردید.

مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا استان قزوین

هجدهمین دوره اختبار علمی کارآموزان دوشنبه 92/10/30 با حضور اساتید گروه آموزشی برگزار گردید.

برگزاری اختبار علمی کارآموزان با حضور دکتر اسداله لطفی واستادآقای محمد تقی کیایی در مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء برگزار گردید.

مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا استان قزوین

هجدهمین دوره اختبار علمی کارآموزان چهارشنبه 92/08/01 در مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء برگزار گردید .

در هجدهمین دوره کارآموزی مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء استان قزوین اختبار علمی کارآموزان با حضور اساتید گروه آموزشی جناب آقای اسداله لطفی و جناب آقای محمد تقی کیایی برگزار گردید.