دوشنبه 16 تیر سال 1399 مصادف با 6 / 7 / 2020

کمیسیون پژوهش و انتشارات

رئيس
علیرضا افسری

شرح وظایف کمیسیون

1)تشکیل کمیته حقوقی در جهت پاسخگویی به سئوالات حقوقی وکلاء وانجام امور محوله از سوی مرکز. 
2)تشکیل کمیته  کیفری  در جهت پاسخگویی به سئوالات کیفری وکلاء وانجام امور محوله از سوی مرکز.          
3)تدوین جزوات آموزشی درخصوص نحوه طرح دعاوی مختلف حقوقی وکیفری از منظر وکالت .
4)برگزاری جلسات سخنرانی وسمینارهای علمی وپژوهشی در موضوعات مختلف حقوقی وکیفری .
5)چاپ وانتشار مجله، کتب، جزوات آموزشی،علمی وپژوهشی .
6)ایجاد کارگاههای پژوهشی حقوقی ودعوت از قضات واساتید برجسته.
7)ارائه هرگونه پیشنهاد علمی پژوهشی در جهت ارتقای علمی وکلاء به هیئت مدیره .
8)ارتباط با مراکزدانشگاهی وعلمی استانی وتعامل جامعه وکالت و مراکز دانشگاهی .
9)فراخوان مقالات علمی وپژوهشی در موضوعات مختلف حقوقی وانتخاب برترین مقالات وچاپ مقالات درمجموعه کتب .
10)شناسایی وحمایت از آثار علمی پژوهشی وکلای استان ومعرفی این آثار به جامعه حقوقی.
نائب رئيس
سید کمال خطیبی قمی
دبير
هادی نوروزی
عضو اصلي
امیر عباس فقیهی
عضو اصلي
حسن طاهرخانی
عضو اصلي
محسن عباسقلیان
عضو اصلي
سحر شوشتری صحنه