سه شنبه 17 تیر سال 1399 مصادف با 7 / 7 / 2020

کمیسیون نظارت و بازرسي

رئيس
ابوالفضل بغدادی

شرح وظایف کمیسیون

1)انجام بازرسی از دفاتر وکلاء بصورت دوره ای ویا موردی با مجوز رئیس هیئت مدیره وارائه گزارش به رئیس هیئت مدیره.
2)تهیه وتدوین برنامه معاضدت قضائی سالانه وکلاء جهت حضوردرمجتمع های قضائی استان وارائه گزارش به رئیس هیئت مدیره جهت ابلاغ به دادگستری.
3)ارائه گزارش تخلفات مشهود وکلاء به رئیس هیئت مدیره.
4)احضار وکلاء که دفاترشان از حیث اموربازرسی دارای نقیصه می باشدجهت اخل تعهدبامجوز رئیس هیئت مدیره.
5)بررسی موارد مربوطه به پرونده های وکالت معاضدتی از حیث اینکه متقاضی دارای شرایط اخذ وکیل معاضدتی می باشد یاخیریا ارجاع رئیس هیئت مدیره.
6)تعامل رئیس کمیسیون بامسئولین معاضدت قضائی دادگستری استان. 
7)بررسی گزارشهای واحدهای معاضدت قضائی دادگستری درخصوص همکاری وکلاء بااین واحدها واحضار وکلای غایب واخذ توضیح وتعهد بامجوز رئیس هیئت مدیره وارائه اوقات معاضدتی جبرانی به وکلای غایب.
8)تدوین جزوات آموزشی در خصوص نحوه تشکیل دفاتر وکلاء وامور اجرایی دفاتر ونحوه تنظیم قرارداد با موکلین وتخلفات انتظامی وکلاء جهت آشنایی وکلاء با این امور.
9)ارائه هر گونه پیشنهاد به هیئت مدیره در جهت ارتقای سطح امور بازرسی وکلاء.
 
نائب رئيس
مهدی عبداللهی
دبير
هادی کریمی
عضو اصلي
علی شیرخانلو
عضو اصلي
محمد علی خادم الشریعه ناصری
عضو اصلي
علی مرتضایی
عضو اصلي
صدیقه صالحی نژاد